TEAM PVI 2019

TEAM PLASTIVISION INDIA 2019
Chairman - NEC
Plastivision India 2019
Co-Chairman -NEC
Plastivision India 2019
Chief Mentor
Plastivision India 2019
Chairman - NAB
Plastivision India 2019
Chairman - Governing Council
AIPMA
Mentor
Plastivision India 2019
AJAY U. DESAI
L. K. SINGH
PROF. (DR.) S. K. NAYAK
KAILASH B. MURARKA
ARVIND M. MEHTA
RAJU D. DESAI